Skip to main content

G/F Rosenlyparken
...din grundejer side

Vi har samlet alt den nødvendige information for at kunne give dig den bedste oplevelse i at bo i Rosenlyparken.

Grundejerforening

Medlemsskab

Grundejerforeningen Rosenlyparken også kaldet G/F Rosenlyparken, består af 209 parceller. Der er medlemspligt når man bor i Rosenlyparken.

En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere i et bestemt område.

Grundejerforeningen varetager grundejernes interesser, fx i forhold til kommunen i relation til vedligeholdelse af veje, ændringer i byplanen osv. Grundejerforeningen kan også stå for drift og vedligeholdelse af eventuelle private fællesveje, fællesarealer og fællesanlæg.

Der findes ikke generelle retningslinjer eller lovgrundlag for, hvordan grundejerforeninger skal drives i Danmark, men de skal overholde den almindelige foreningsret. Retten til fri foreningsdannelse er sikret ved grundlovens § 78, som går på, at "borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed".

Hvis du køber et hus et sted, hvor der er en grundejerforening, bør sælger eller sælgers ejendomsmægler altid vise dig vedtægterne, referater fra generalforsamlinger, budgetter og regnskaber, så du kender foreningens formål, og du kender også de forpligtelser, der følger med.


Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde er at varetage grundejerforeningens interesser.

Det betyder vi skal sikre de løbende opgaver løses med de samarbejdspartnere vi har.

Vi forsøger at se om der er ting i grundejerforeningen som der kan gøres bedre, her kan der både være tale om ting inde for de rammer vi arbejder indenfor, det kan være de grønne områder osv.

Det lyder måske ikke som mange ting, men det er alt sammen noget der løbende tager tiden ved siden af de andre opgaver.

Der er reelt mange ting at tage fat i, nogle ting er dog nemmere end andre at tage hånd om.


Vedtægter & Regler

I Rosenlyparken er der forskellige regler og vedtægter, som det er vigtigt du gør dig bekendt med og overholder, da du ellers risikere påbud fra kommunen om bygnings ændringer el.lign.

I de afsnit vil vi komme nærmere ind på de enkelte regler og godkendelser så godt vi kan, ud fra de oplysninger vi har forsøgt at indsamle igennem tiden.

Det skal siges at vi arbejder fortsat på at få samlet så korrekte informationer ind som vi kan, men det har sine udfordringer, da vi gerne skal have så meget muligt dokumenteret i samarbejde med kommunen, så vi er sikre på hvad der er korrekt/gældende i dag.

Som basis for grundejerforeningen og dens område, er disse 2 regelsæt.

  1. Grundejerforeningens vedtægter – Vedtægter beskriver grundejerforeningen og dens grundregler for sit virke.

  2. Byplan 44 – Dette er den oprindelig byplan for området. Du vil hurtigt se den næppe er 100% up-to-update på bl.a. oversigts tegningen, men, det er stadig denne som er gældende. Vi har i bestyrelsen en intention om at bede kommunen om en opdateret version, men det er et stort arbejde og åbner samtidig op for ændringer fra kommunens side, men også fra Grundejerforeningen.

 Vi anbefaler fra bestyrelsens side man ved lejlighed får læst dem.


Grundejerforeningens generalforsamlinger & Økonomi

Hvert år afholdes der Generalforsamling.

Afholdelsen sker sidst i Januar, så budget kan fastlæggelse og opkrævninger passer med et regnskabsår som afholdes Januar til December.

Der er 4 opkrævninger, en pr kvartal.

Du kan i vedtægterne for grundejerforeningen, se nærmere beskrevet hvordan generalforsamlinger og ekstra ordinære generalforsamlinger afholdes med dagsorden, udmeldinger mm.

På hjemmesiden vil du kunne referater for tidligere afholdte generalforsamlinger, så du kan se hvad der er foregået tidligere.

Vi vil godt forklare lidt mere om hvad der ellers sker omkring forslag, økonomien i grundejerforeningen og hvordan en del af vores arbejde i løbet af året styres derefter.

Der har været spurgt til indimellem hvorfor vi fra bestyrelsens side gør det ene frem for det andet, eller hvorfor vi bruger penge på noget, når noget andet virker vigtigere osv.

Svaret er her simpelt. Vi gør det, fordi de grundejere som mødes på generalforsamlingen og stemmer omkring forslag og økonomi, alle er med til at bestemme hvilke forslag der skal stilles og hvilke der bliver vedtaget. Herefter fastlægges budgettet ud fra det løbende udgifter og vedtagne forslag.

Er der ønsker eller forslag til ændringer i grundejerforeningen, de grønne områder eller hvad det end kan være, så husk det er dit eget ansvar at komme frem med det.

Er der noget du er i tvivl om, så tag endelig fat i os fra bestyrelsen, vi hjælper gerne med oplægget, finde ud af økonomi og hvad ellers spiller ind.

Det vigtigt er at forslag kommer frem på bordet, så vi kan få dem på generalforsamlingen.

Men husk, din stemme er vigtig, vi ser helst man møder op og hører for og imod til forslagene, men er det ikke muligt, så overlad en fuldmagt til en nabo eller til en i bestyrelsen.

Her vil vi godt pointere, at gives der en fuldmagt til bestyrelsen, så stemmes der som du ønsker, også selvom fuldmagtsmodtageren stemmer anderledes.

Om økonomien i grundejerforeningen kan der siges at den køres generelt år for år.

Forslag som vedtages og har en udgift, opkræves som hovedregel i løbet af samme budgetår, Januar til December. Regnskabet føres ikke generelt som et opsparings regnskab, så der betales til det der skal bruges, ikke hvad vi tror der skal bruges.

Skulle der komme større udgifter, så vil der sandsynligvis blive set på en løbende opkrævning over tid.

Vi har få rimelig faste udgifter og har udover løbende omkostninger til reparationer, administration, hundehømmere mm., og nogle løbende kontrakter.

Du kan finde gældende og tidligere budgetter sammen med referaterne fra Generalforsamlingerne.

 

mere information

Bestyrelse

Her kan du se den siddende bestyrelse. På siden finder du også information hvilke arbejdsområder de primært har. Endvidere finder du også kontakt info.

Vedtægter

Her finder du vedtægterne for Grundejerforeningen Rosenlyparken.

Lokalplan

Her kan du se seneste gældende lokalplan
(Partiel byplanvedtægt nr. 44 - Rosenlyparken) 

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i januar. Du kan her finde indkaldelser, budget, årsrapport samt referater.